V rámci uplatňovania opatrení zameraných na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 platí, v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby celoročne, prísny hygienický a epidemiologický režim a zároveň sú v nich
zakázané návštevy. Pre zamestnankyne a zamestnancov týchto zariadení župa zabezpečila prvých 1100 respirátorov, ako aj dezinfekčné a čistiace prostriedky.

Poskytovanie sociálnych služieb dennou a týždennou formou je prerušené. Ide o preventívne opatrenie s cieľom ochrany osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa v týchto zariadeniach poskytuje sociálna služba, pred rizikom infekcie novým koronavírusom. Zamestnankyne a zamestnanci týchto našich zariadení v Trnave, v Lehniciach či v Holíči tak nemuseli prísť do práce a mohli zostať doma s rodinou, no rozhodli sa v čase pandémie pomáhať
šitím rúšok pre verejnosť.

Župa je pripravená poskytnúť Fakultnej nemocnici Trnava celkovo 60 lôžok v štyroch takýchto zariadeniach
pre prípad, že by nemocnica potrebovala rozšíriť kapacity infekčných lôžok na úkor iných lôžok. Naše kapacity budú poskytnuté len pacientom bez znakov akútnej infekcie, ktorí budú v tejto súvislosti prepustení z nemocnice, ale budú potrebovať ďalšiu zdravotno-sociálnu starostlivosť. Starostlivosť budú pacientom poskytovať pracovníci jednotlivých zariadení a v prípade ich nedostatočného počtu budú dodatoční pracovníci zabezpečení z iných zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.