Mestá a obce na území Trnavského samosprávneho kraja, ktoré sú súčasťou Centrálneho krízového fondu (CKF), dostanú finančnú pomoc. Trnavská župa podporí 24 samospráv celkovou sumou 88 500 eur. Finančné prostriedky
sú určené na refundáciu nákladov, ktoré obciam a mestám vznikli v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

Rada Centrálneho krízového fondu už 5. mája 2020 vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu,
ktoré mohli pre členské obce a mestá CFK podávať do 19. mája 2020. Následne 1. júna 2020 Rada CKF rozhodla,
že podporí všetkých žiadateľov.

Rada CKF zároveň vyčlenila 100 000 eur na podporu aktivít zameraných na predchádzanie živelným udalostiam, prírodným katastrofám a krízam spôsobených zmenou klímy na území TTSK. Župa tiež podporí preventívne opatrenia na zníženie rizika ohrozenia zdravia obyvateľov. Minimálna výška dotácie je 1 000 eur, pričom do výzvy sa môžu zapojiť len obce a mestá, ktoré v tomto kalendárnom roku uhradili členský príspevok do CFK.

Pre členské samosprávy predstavuje CKF de facto poistný nástroj, z ktorého môžu získať finančný príspevok
na úhradu časti výdavkov spojených s odstraňovaním následkov prírodných pohrôm a nepredvídateľných udalostí.
V rámci výziev zas môžu žiadať o príspevok na preventívne opatrenia.

CKF – výzva Covid-19 – zoznam podporených členov